تبلیغات
دانلود سخنرانی های علامه حسن زاده آملی - باب یازدهم دفتر دل علامه حسن زاده آملی
شنبه 14 بهمن 1391

باب یازدهم دفتر دل علامه حسن زاده آملی

   نوشته شده توسط: ب ن    نوع مطلب : دفتر دل علامه حسن زاده آملی ،


۱- به بسم الله الرحمن الرحیم است   كه بینى نطفه اى در یتیم است
2- ببین از قطره ماء مهینى   فرشته آفریده دل نشینى
3- ز سیر حبى ماء حیوتى   بروید ز ابتدا شاخ نباتى
4- همى در تحت تدبیر خداوند   در آید صورتى بى مثل و مانند
5- كه در ذات و صفات و در فعالش   به نحو ا كمل است عین مثالش
6 - تعالى الله كه از حما مسنون   مثال خویش را آورده بیرون
7- نگر در صنع صورت آفرینت   بحسن طلعت و نقش جبینت
8- به یك یك دستگاههاى چنانى   كه دارى از نهانى و عیانى
9- ازین صورت كه یكسر آفرین است   چه خواهد آنكه صورت آفرین است
10- تعالوا را شنو از حق تعالى   ترا دعوت نموده سوى بالا
11- چه بودى مرتعالى را تو لایق   تعالوا آمدت از قول صادق
12- چه میخواهى درین لاى و سخنها   چرا دورى ز گلها و چمن ها
13- تویى آخر نگار هم نشینش   بزرگى جانشین بى قرینش
14- نبودت هیچ فعلى و تمیزى   درین حدى كه سلطان عزیزى
15- چه بعدى حاصل چون سرمایه دارى   براه افتى و كام دل برآرى
16- طریق كام دل یابى دوگونه است   یكى اصل و دگر فرع و نمونه است
17- یكى اكلو امن فوق است و دیگر   بود از تحت ارجل اى برادر
18- بود از تحت ارجل علم رسمى   كه پابندت شود همچون طلسمى
19- بود علم لدنى اكل از فوق   كه فوقانى شوى با ذوق و با شوق
20- ز اكل فوقت ار نبود نصیبى   ز تحت ارجل است دیو عجیبى
21- تو انسانى غذاى تو سماوى است   علوم رسمیت صرف دعاوى است
22- اگر اهل نمازى و نیازى   برون آ از دعاوى مجازى
23- علوم رسمى ار نبود معدت   ترا رهزن شود مانند ضدت
24- چو كردى علم اصلى را فراموش   گرفتى علم رسمى را در آغوش
25- گرت سجف تخینى نیست حاجب   ترا بودى لقاء الله واجب
26- همى خواهم زدرد خود بنالم   مپندارى كه از این قیل و قالم
27- بخواهم فضل خود را بر شمارم   كه من از این دعاوى بركنارم
28- كسى كو بر جناح ارتحال است   كجایش اینچنین فكر و خیال است
29- همه دانند كاین آزاده از پیش   بنوده در پى آرایش خویش
30- مرا از خود ستایى عار آید   كه جز نابخردون را نشاید
31- چو این آرایش است آلایش من   نبوده هیچگاهى خواهش ‍ من
32- مرا دردى نهفته در درونست   كه وصف آن زگفتگو برونست
33- بسى روز و بسى سال   گذشته از من برگشته اقبال
34- كه سیر گرم به قیل و قال بودم   یكى دل مرده بیحال بودم
35- صرفت العمر فى قیل و قال   اجبت النفس عن كل سوال
36- به چندین رشته از منقول و معقول   تسلط یافته ام معقول و مقبول
37- نعت با صرف و نحو انسان كه خواهى   چنانكه هست آثارم گواهى
38- بدیع و با بیان و با معانى   بدان نحوى كه میخوانى و دانى
39- بتدریس و به تعلیق مطول   بچندین دروه اش بودم معطل
40- به شرح شاطبى در علم تجوید   كلام اندر شروح متین تجرد
41- اصول و فقه و تفسیر و روایت   دگر علم رجال و با درایت
42- ریاضى و نجوم و علم آلات   بمن ارجاع میگردد سوالات
43- فنون حكمت و تدریس عرفان   چنان هستم كه در تفسیر قران
44- بقران اشنایى آنچنانم   كه خود یك دوره تفسیر آنم
45- نه تفسیر عبارات و ظواهر   كه ساحل بین در آن حد است ناظر
46- به تفسیرى كه باشد انفسى آن   كز آفاقى فزون باشد بسى آن
47-بسالى چند اندر علم ابدان   بنزد اوستاد طب فنان
48- زقانونچه گرفته تا بقانون   فرا بگرفته ام مضبوط و موزون
49- دگر هم شد فنونى پاى بندم   كه شاید بر جنون خود بخندم
50- فنونى هر یكى علم غریب است   نه هر كس را به نیل آن نصیب است
51- دلم از اشنا غرقاب خون است   چه پندارى كه از بیگانه چونست
52- تبعلیقات اسفار و اشارات   ترا باشد فتوحات و بشارات
53- حواشى بر تفاهم آنچنان است   كه مراهل بصیرت را عیان است
54- به تمهید و به مصباح فنارى   حواشى باشدم مثل درارى
55- بشرح قیصرى كو بر فصوص است   حواشى ام همانند نصوص ‍ است
56- فصوص فارابى و شیخ اكبر   نمودم شرح زاول تا به آخر
57- به تعلیقات تحریر مجسطى   چنانكه بر اكر شرح و بسطى
58- یكى بر اكر مانالاووس است   دگر بر اكر تاوذوسیوس است
59- اصول او قلیدس را سراسر   نمودم تحتیه تا شكل آخر
60- به شرح كامل زیج بهادر   بسى سر برده ام بیخواب و بیخور
61- به چندین رشته در علم اوائل   نوشتم من بسى كتب و رسائل
62- نمودم نقد عمر خویش تزییف   كه اینك باشدم بسیار تالیف
63- چه حاصل اریكایك را كنم یاد   كه درهاون چه سودى سودن باد
64- گهى با جیب و ظلم كار بودى   شب و روزم عروسم یار بودى
65- زظلل مستوى قدم دو تا شد   گه بگرفتن جیب عصا شد
66-- گهى ربع مجیب بود دستم   گهى ذات الحلق را كار بستم
67- گهى درس شفا بود و اشارات   گهى بحت قضا بود و تجارات
68- گهى در گفتن اسفار دل خوش   گهى از سفتن اشعار دل خوش
69- گهى در محضر استاد لاتین   سه لا آن باشد و سى بود این
70- علاقه با كولداژه و لاروس   چنان بودى كه با مغنى و قاموس
71- گهى در جدول اوفاق بودم   گهى با اطلس آفاق بودم
72- بسى با نقشه هاى آسمانى   نمودم آسمان را دیده بانى
73- بسى شبها نشستم گاه و بیگاه   كه از سیر كواكب كردم آگاه
74- بقدر و طول و عرض و برج و صورت   جهتها یك بیك مى یافت صورت
75- من و ماه و شبانگاه و ستاره   بروى یكدیگر اندر نظاره
76- مرا با شاهد آن آسمانى   شبها بود بس راز نهانى
77- بسویم صورت هر یك ستان بود   ستان بود و چه نیكو دلستان بود
78- مرا صورت بدانها هم ستان بود   تفاوت از زمین تا اسمان بود
79- بر مز عاشقى چشمك به چشمك   شدم تا آشناى با یكایك
80 زمینى آسمانى شد چنانه   نبینى فاصلى اندر میانه
81- كه اینك نقشه اى از اسمانم   چو بینى اطلس بى نقش جانم
82- چنان دل بر سر افلاك بستم   كه عمرى با مجسطى مى نشستم
83- چنان در فن اسطرلاب ماهر   كه هم بر صنعتش استاد قادر
84- چنان در پیشه ام استوار بودم   كه روز و شب همى در كار بودم
85- بدست خویشتن چندى رسائل   نوشتم از بزرگان اوائل
86- بعمرى در پى جمع كتابم   كتاب من فزوده بر حجابم
87- چو با خود آمدم زان گیر و دارم   بگفتم اى یگانه كردگارم
88- دلى كو با جنابت نیست مانوس   بیفتد سرنگون چون ظل معكوس
89- اگر دنیا نكردى از تو دورم   اگر از من نه بگرفتى حضورم
90- نبودى مر مرا تدریس تصنیف   بدم فارغ زهر تكذیب و تعریف
91- درین دو روزه گیتى مرد عاقل   كجا دل مى نهد بر جیب و بر ظل
92- مرا از لطف تو امیدوارى   و گرنه خاك بر فرق حمارى
93- زیادت گر نه این دل كام گیرد   زمامونى كجا آرام گیرد
94- اگر نام تو نبود در میانه   متمم با علم باشد بهانه
95- زتتلیث و زتربیع و زتسدیس   بود بى یاد تو تزویر و تلبیس
96-اگر وجه دلار اى عروس است   بوجه تو فسوس اندر فسوس ‍ است
97- زجفر و زیج و اسطر لاب واعداد   بر آید از نهادم داد و فریاد
98- رخام و لنبه و كره رزقاله   نداده حاصلى جز آه و ناله
99- یكایك این هنرها و فنونم   جنونى را فزوده بر جنونم
100- بوفق اقتضاى وقت و حالم   حكایت از دلم كرده مقالم
101- سخن خاكستر است و حال آتش   چه آتش عین نار الله ذاتش
102- زخاكستر از و باشد نمودى   نمود سایه دورى زدود
103- نگویى زین سخنهاى اساسى   كه نعمتهاى حق را ناسپاسى
104- نه كفر انست بلكه عزم و همت   نمودم جزم در تحدیت نعمت
105- سپاست حضرت پروردگار است   نه روى افتخار و اغترار است
106- مقام شكر احسان فوق این است   كجا در طاقت این مستكین است
107- اگر خود صاحب حالى كه دانى   و گرنه هر چه ام خواهى بخوانى
108- علوم اصطلاحى نعمت اوست   ولى بى سوز عشقش نقمت اوست
109- ترا انبار الفاظ و عبارات   چه حاصل میدهد غیر خسارات
110- چو نبود نور علم یقذف الله   چه انبارى زالفاظ و چه از كاه
111- نه بلكه نزد مردان دل آگاه   بقدر و قیمت افزونى است با كاه
112- یكى را گفته اند در علم منحط   گرفتارى به اقوى بود و احوط
113- چو عارى بود از حلیت تقوى   همى بردین حق میداد فتوى
114- نه اهل دین و نه مرد عمل بود   اسیر نفسش آن دیود غل بود
115- كلام حضرت پروردگار است   مثله كمثل الحمار است
116- زگفتارم مباش ایخواجه دلریش   برو در خلوتى در خود بینیدش
117- ترا تا وسوسه اندر نهاد است   هر انچه كشته اى در دست بادات
118- قیاسات توهم یكسر عقیم است   چرا كه اهر من با تو ندیم است
119- به حرمان درونى و برونى  
 زندمان برونى و درونى
120- ندیمان تو باشد رهزنانت   كه بسته ره زآب و ره زنانت
121- بسى فعل تو در محراب و منبر   براى قرب جهال است یكسر
122- عوامت كرده بیچاره زبخ بخ   ازین بخ بخ ترا گرم مطبخ ‌
123- ترا از مطبخ گرمت چه عارى   كه در باطن خود آكل نارى
124- گل اندامى و جانت گند نازار   زبوى گند ناخلیق در آزار
125- بكن از بیخ و از بن گند ما را   مربخان اینهمه خلق خدا را
126- زنفس شومت اى حراف كربز   به لمز و همز و غمزى و تنابز
127- گمانت اینكه با حرج عبارات   به كر و فرو ایماء و اشارات
128- سوار فرفتى و براقى   ورم كردى و پندارى كه چاقى
129- مر این نخوت ترا داء اعضال است   علاجش خر بمرگ تو محال است
130- هدر آخواجه از كبر و ریائى   گدایى كن كه یابى كبریائى
131- در این درگه دل بشكسته باید   تن خسته دهان بسته باید
132- دل بشكسته مراة الهى است   زآیات و زاخبارم گواهى است
133- شنیدى آنچه ازجام جهان بین   همین بشكسته دل باشد همین این
134- از و بینى عیان و هم نهان را   جهان و هم خداوند جهان را
135- كه از این لذت دیدار هستى   رباید آنچنانت وجد و مستى
136- و گر لذات حیوانى دانى   نه لذاتش بخوانى و نه دانى
137- ولیكن دیو نفست چیره گشته است   كه جان نازنینت تیره گشته است
138- چه دیوى بدتر از دیو زلاراست   كه اندر كار خود بس نابكار است
139- ز وسواست هرنمیهاى زهرن   زخرمنها بیك دو دانه ارزن
140- فتادى دور و نزدیكى بمردن   همى در مطبخ گرمى بخوردن


buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:00 ب.ظ

Incredible all kinds of beneficial info.
cialis official site cialis side effects we choice cialis pfizer india dose size of cialis cialis sicuro in linea where cheapest cialis cialis 5 mg buy buy cialis uk no prescription online prescriptions cialis cialis canada on line
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:27 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
look here cialis order on line what is cialis cialis generique 5 mg canadian cialis cialis generico en mexico comprar cialis navarr the best site cialis tablets generico cialis mexico cialis vs viagra cialis en 24 hora
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:04 ق.ظ

You've made your point extremely nicely!!
no prescription cialis cheap cialis 5 mg para diabeticos cialis 30 day sample buy cialis online nz canada discount drugs cialis cialis savings card generic cialis levitra india cialis 100mg cost cialis tablets australia buy original cialis
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 09:31 ب.ظ

You said it very well..
cialis kamagra levitra cialis sicuro in linea cialis pills boards look here cialis cheap canada generic cialis at the pharmacy american pharmacy cialis cialis official site we use it cialis online store cialis generico lilly how to buy cialis online usa
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:40 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis super acti cialis bula only best offers cialis use cialis 05 cialis tadalafil cialis 5mg billiger generic cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take only best offers cialis use weblink price cialis
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:57 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 30 day trial coupon cialis canada on line cialis tablets cialis 5 mg cialis cipla best buy side effects of cialis cialis savings card generic cialis tadalafil we choice cialis uk free cialis
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 10:08 ق.ظ

Amazing content, Thank you!
enter site natural cialis enter site very cheap cialis cialis generico buy online cialis 5mg tadalafil tablets cialis daily reviews brand cialis nl bulk cialis wow cialis 20 effetti del cialis
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:24 ب.ظ

Regards, I enjoy this!
buying cialis on internet buy brand cialis cheap we choice cialis uk canadian discount cialis legalidad de comprar cialis cialis pas cher paris cialis manufacturer coupon ou acheter du cialis pas cher cialis tablets australia cialis 30 day sample
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Cheers, I enjoy it!
viagra or cialis cialis herbs cialis online holland cialis pills price each does cialis cause gout buy cialis uk no prescription cuanto cuesta cialis yaho cialis bula cialis efficacit buy cialis online
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 10:36 ب.ظ

Useful facts. Cheers.
buy generic cialis cialis generika in deutschland kaufen callus buy original cialis cialis daily reviews the best site cialis tablets buy brand cialis cheap acquistare cialis internet cialis generika in deutschland kaufen cialis for bph
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 09:19 ق.ظ

You actually reported this fantastically!
cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk cialis venta a domicilio cialis kaufen viagra vs cialis generic cialis with dapoxetine cialis with 2 days delivery generic cialis in vietnam only here cialis pills cialis 5 mg effetti collateral
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 10:03 ب.ظ

Thanks a lot, An abundance of content!

cost of cialis cvs we recommend cheapest cialis cialis venta a domicilio tadalafil 10 mg generic cialis in vietnam wow look it cialis mexico online cialis generic cialis in vietnam click here cialis daily uk acquisto online cialis
buy tadalafil online
جمعه 9 آذر 1397 10:07 ق.ظ

You made your stand very well.!
enter site 20 mg cialis cost low dose cialis blood pressure cialis generico milano cialis generique cialis sicuro in linea callus recommended site cialis kanada cialis 20 mg effectiveness cialis uk cialis for daily use
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:45 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis prices how much does a cialis cost usa cialis online cialis daily new zealand cialis great britain click now buy cialis brand cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg canadian discount cialis
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:03 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
preis cialis 20mg schweiz price cialis best interactions for cialis wow look it cialis mexico cialis soft tabs for sale generic cialis pill online cialis wir preise recommended site cialis kanada cialis lilly tadalafi ou trouver cialis sur le net
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:04 ق.ظ

You actually explained this really well!
cialis rezeptfrei cialis 20 mg ou acheter du cialis pas cher buying brand cialis online cialis tablets australia cialis patentablauf in deutschland look here cialis order on line cialis pills boards cialis y deporte cialis 100 mg 30 tablet
buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:41 ب.ظ

Regards, Wonderful information!
cialis professional from usa female cialis no prescription how to buy cialis online usa costo in farmacia cialis cialis daily il cialis quanto costa prix de cialis we choice free trial of cialis cialis baratos compran uk estudios de cialis genricos
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:15 ق.ظ

Fine write ups. Thank you!
cialis usa cost cialis sans ordonnance import cialis cialis lowest price acquistare cialis internet price cialis best cialis for bph generic cialis levitra viagra or cialis cialis y deporte
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:33 ب.ظ

With thanks. I like it!
cialis coupon are there generic cialis buying brand cialis online cialis y deporte buy name brand cialis on line cialis 50 mg soft tab how to buy cialis online usa generic cialis with dapoxetine cialis lowest price purchasing cialis on the internet
http://viabiovit.com/order-viagra-no-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:51 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
i want to buy viagra buy viagra online with paypal viagra from pharmacy how get viagra to buy viagra viagra viagra buy viagra where to order viagra online where can you buy viagra from sildenafil viagra online pharmacy for viagra
tadalafil no prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:21 ق.ظ

Tips very well considered!.
cialis generico usa cialis online low cost cialis 20mg tadalafil 20mg prices for cialis 50mg il cialis quanto costa trusted tabled cialis softabs generic for cialis cialis without a doctor's prescription order cialis from india
آوا
دوشنبه 4 فروردین 1393 02:06 ق.ظ
خیلی زیبا بود خوشحال میشم به وبلاگ منم سربزنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر